Pored rešene saobraćajne infrasrukture INDUSTRIJSKI CENTAR DOBANOVCI ima rešenu kompletnu komunalnu infrastrukturu: napajanje električnom energijom sa sopstvenih trafostanica koje garantuju dovoljno angažovanu snagu električne energije za sve korisnike.

Tu je takođe i gasna infrastruktura koja kod velikih potrošača značajno snižava troškove,kao i optički kabl koji u potpunosti zadovoljava komunikacione zahteve.Snadbevanje vodom je iz gradske mreže sa dobrim pritiskom i protokom što je neophodno za proizvodnju kao i za protivpožarnu zaštitu.

Otpadne vode biće regulisane sakupljanjem i prečišćavanjem u pojedinačne ili zajedničke bioblokove sa mogućnošću dorade sistema prema potrebama investitora.